Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen  Megállapodás létrejött egyrészt a

Mental RubyCone Humán Szolgáltató Betéti Társaság (mint az eTalonSchool üzemeltetője), 1073 Budapest, Erzsébet körút 24. 3/18.; Cégjegyzékszám: 01-06-793075; adószám: 26250315-1-42; Bankszámlaszám: Unicredit Bank:  10918001-00000098-70310002; Tel.: +36-20- 935-0065 továbbiakban, mint Szervező,

valamint a Nyári tábor jelentkezési lapon megnevezett Szülő vagy a gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban, mint Szülő között az alábbi tárgyban és feltételekkel.

 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező saját szervezésében bonyolítja le a

3D animációs-, Pyton programozás-, illetve Matematika előkészítő tábort

melyen jelen elfogadott megállapodás értelmében, a Jelentkezési lapon megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek(ek) számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor végleges díja határidőre elutalásra kerüljön a szervező bankszámlájára, a Szülő gyermeke(i) rendelkezzen(ek) a tábor időpontjához viszonyítva 3 napnál nem régebb egészségügyi nyilatkozattal, valamint a jelen megállapodásban foglaltakat a Szülő elfogadja.

A Szülő tudomásul veszi, hogy a gyereke(ek) naponta táborba történő eljuttatásáról majd onnan hazaszállításáról maga gondoskodik. A tábor időtartama a megjelölt turnusokban naponta 8:00-16:30 óra. Helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet körút 24. A Szervező napközben a gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosít, amit a tábor díja tartalmaz. A délutáni programokra való utazáshoz a gyerekeknek érvényes budapesti bérlettel vagy megfelelő számú menetjeggyel kell rendelkezniük.

 1. A táborban folyó tevékenységet a etalonschool.hu oldalon olvasható programterv alapján bonyolítják le. A Szervező a programterv változtatási jogát fenntartja úgy, hogy az a tábor eredeti célját nem sérti. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven folyik.
 2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az általa biztosított személyek közül csoportonként minimum 1 fő pedagógiai képzettséggel/ oktatói végzettséggel rendelkezik, segítőik pedig megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a program lebonyolításához.
 3. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásáig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni. Amennyiben a gyermek betegség miatt NEM tudja megkezdeni a táborozást és ezt a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít a gyermeknek egy későbbi turnusban való részvételre, vagy a szeptemberben induló kurzusainak valamelyikén három alkalommal való ingyenes részvételre. Ennek érvényesítésére csak hivatalos orvosi igazolás bemutatása mellett van mód.
 4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a gyermek(ek) felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki olyan esetekre, mely a felügyelet körén kívül esik (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a gyermek(ek) az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadják. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a gyermek(ek) által a táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
 5. Szerződő felek rögzítik, hogy mind a gyermekek, mind a szülők kötelesek betartani a csoportvezető utasításait, különös tekintettel a pandémiás helyzet miatti higiéniai szabályokra, amelyet az 1. sz melléklet tartalmaz.
 6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. Lemondási feltételek: amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt táborkezdést, a tábor díjának 50%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el az etalonschool@gmail.com címen. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.
 7. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben a Szülő a tábor díját (49.000 Ft) a szerződés elfogadása után proforma számla ellenében a Szervezőnek 4 napon belül átutalja a megadott bankszámla számra (Unicredit Bank: 10918001-00000098-70310002). Az átutalás után a Szervező a végleges számlát eljuttatja a szülő számára a megadott email címre.
 8. Igénybe vehető kedvezmények:
 1. április 30-ig jelentkezők számára részletfizetési, valamint 4.000 Ft kedvezményt,
 2. testvérek esetén gyermekenként 4.000 Ft kedvezményt biztosítunk.

A kedvezmények összevonhatók.

 1. A Szülő kijelenti, hogy az általa befizetett gyerek saját felelősségére vesz részt a táborban. A Szervezőket az esetlegesen előforduló balesetért, sérülésért, személyi vagy vagyoni kárért semmilyen felelősség nem terheli, és velük szemben kártérítési igénnyel fellépni nem lehet. Amennyiben a táborozó nem tarja be a tábor vezetőinek utasításait, a higiéniai szabályokat, maga vagy társainak egészségét, testi épségét veszélyezteti, a tábor működését zavarja, akadályozza, a szervezők jogosultak a résztvevőt haladéktalanul hazaküldeni. Ebben az esetben a szervezők a tábor teljes díjára jogosultak. 
 2. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag fogadják el.

A jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a szervező az adatait az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kezelje. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal, hírlevéllel, DM küldeménnyel megkeresse Önt cégünk, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az alábbi címen: etalonschool@gmail.com, vagy levélben az alábbi címen: Mental RubyCone Bt. 1073 Budapest, Erzsébet körút 24.

 1. sz melléklet

TÁJÉKOZTATÁS A TÁBOROZTATÁS SORÁN BETARTANDÓ JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ SZABÁLYOKRÓL

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei évben a táborok szervezése és működtetése során különös figyelmet kell fordítanunk a járványügyi szabályok szigorú betartására.

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

Személyi higiéne betartása

A tábor működtetése során különös figyelemmel leszünk a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.

személyi higiéne alapvető szabályairól a táborba érkezők az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. 

A tájékoztatás tartalma:

 1. A helyszínre való megérkezéskor (ebédről, külső programokról való visszaérkezéskor is) kötelező:
 1. Mosdóhasználat után kötelező az alapos szappanos kézmosás, a kéz papírtörlővel való teljes megszárítása.
 2. Kérjük a köhögési, tüsszentési etikett betartását, a gyerekeknél legyen papír zsebkendő, de mi is biztosítjuk a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állását.
 3. Minden étkezés előtt kötelező az alapos kézmosás, vagy kézfertőtlenítés.
 4. Külső programokon való részvétel, illetve tömegközlekedés után szintén kötelező a kézfertőtlenítés. Mindkét esetben a táborszervező biztosítja az ehhez szükséges alkoholos kézfertőtlenítőt.

Távolságtartás

A gyerekektől nem várjuk el a másfél méteres távolságtartást a személyes higiéne betartása mellett.

A szülőktől viszont kérjük, hogy gyermeküket csak az ajtóig kísérjék, és távozáskor is a folyosón várakozzanak, egymástól is betartva lehetőleg másfél méteres távolságot.

Ha mégis szükséges a zárt térbe való belépésük, kérjük a gyerekekre is vonatkozó higiéne alapvető szabályainak betartását (fertőtlenítő lábtörlő, kézfertőtlenítés)!

Maszk használata

A gyermekeknek a tábor ideje alatt nem kell maszkot felvenniük. Külső program esetén, az aktuális jogszabályoknak megfelelően kell maszkot hordaniuk. Ezért kérjük, hogy minden gyereknél legyen maszk, amit az előírt esetekben felvehet!

Fokozott fertőtlenítés

A tábor szervezői fokozottan ügyelnek a tábor területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (pl. az ajtókilincsek, villanykapcsolók, egér, billentyűzet, asztalok, stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.   

A kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében,

Az oktatóhelységben használt légkondicionáló többszöri tisztítása és fertőtlenítése is megtörténik a tábor ideje alatt.

Teendő beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél betegség tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük a szülőt, aki köteles a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül elvinni, és ha szükséges a megfelelő egészségügyi ellátást biztosító intézménybe eljuttatni.

 

Budapest, 2021. április 13.

A tájékoztatást elolvastam, és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

 

Forrás: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol