Képzési szerződés Táborok

Szerződési Feltételek

Jelen  Megállapodás létrejött egyrészt a

Mental RubyCone Humán Szolgáltató Betéti Társaság (mint az eTalonSchool üzemeltetője), 1073 Budapest, Erzsébet körút 24. 3/18; Cégjegyzékszám: 01-06-793075; adószám: 26250315-1-42; Bankszámlaszám: MagnetBank:  16200223-10145504; Tel.: +36-20- 935-0065 továbbiakban, mint Szervező,

valamint a Nyári tábor jelentkezési lapon megnevezett Szülő vagy a gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban, mint Szülő között az alábbi tárgyban és feltételekkel.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező saját szervezésében bonyolítja le a

3D animációs-, Pyton programozás-, illetve Matematika előkészítő tábort

melyen jelen elfogadott megállapodás értelmében, a Jelentkezési lapon megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek(ek) számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor végleges díja határidőre elutalásra kerüljön a szervező bankszámlájára, a Szülő gyermeke(i) rendelkezzen(ek) a tábor kezdő időpontjához viszonyítva 3 napnál nem régebb egészségügyi nyilatkozattal, valamint a jelen megállapodásban foglaltakat a Szülő elfogadja.

A Szülő tudomásul veszi, hogy a gyerek(ek) naponta táborba történő eljuttatásáról majd onnan hazaszállításáról maga gondoskodik. A tábor időtartama a megjelölt turnusokban naponta 8:00-16:30 óra. Helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet Körút 16. (bejárat: Kertész u. 5.). A Szervező napközben a gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosít, amit a tábor díja tartalmaz. 

 1. A táborban folyó tevékenységet a Szervező a www.etalonschool.hu oldalon olvasható programterv alapján bonyolítja le. A Szervező a programterv változtatási jogát fenntartja úgy, hogy az a tábor eredeti célját nem sérti. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor programja magyar nyelven folyik.
 2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az általa biztosított személyek közül csoportonként minimum 1 fő pedagógiai képzettséggel/oktatói végzettséggel rendelkezik, segítőik pedig megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a program lebonyolításához.
 3. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba – a teljes gyógyulásáig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki köteles a gyermeket a táborból elvinni. Amennyiben a gyermek betegség miatt NEM tudja megkezdeni a táborozást és ezt a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít a gyermeknek egy későbbi turnusban való részvételre, vagy a szeptemberben induló kurzusainak valamelyikén három alkalommal való ingyenes részvételre. Ennek érvényesítésére csak hivatalos orvosi igazolás bemutatása mellett van mód.
 4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a gyermek(ek) felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki olyan esetekre, mely a felügyelet körén kívül esik (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a gyermek(ek) az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadják. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a gyermek(ek) által a táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
 5. Szerződő felek rögzítik, hogy mind a gyermekek, mind a szülők kötelesek betartani a csoportvezető utasításait.
 6. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban a 7. pont szerint járnak el a szerződő felek.  
 7. Lemondási feltételek: amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt táborkezdést, a tábor díjának 50%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el az etalonschool@gmail.com címen. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.
 8. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, amennyiben a Szülő a tábor díját (78.000 Ft) a szerződés elfogadása után a honlapon feltüntetett módon kifizeti a Szervezőnek.
 9. Részletfizetés esetén az első részlet kifizetésével a Szervező biztasítja a gyermek helyét a táborban, a szerződés viszont a 8. pont szerint csak a teljes összeg kifizetése után lép életbe.
 10. Kedvezmények: A Szervező 7000 Ft kedvezményt biztosít testvérek jelentkezése esetén testvérenként. Vállalati partnereinek a Szervező gyerekenként szintén 7000 Ft kedvezményt biztosít, ha a Szülő a megfelelő kuponkódot feltünteti a jelentkezési lapon. A felsorolt kedvezmények nem összevonhatók.
 11. 2024. április 31-e előtt jelentkezők részére a Szervező részletfizetést  biztosít – a tábor díját két részletben számlázza ki. Az első részletet május 10-ig, a másodikat a tábort megelőző 14. napon.
 12. A Szülő kijelenti, hogy az általa befizetett gyermek saját felelősségére vesz részt a táborban. A Szervezőket az esetlegesen előforduló balesetért, sérülésért, személyi vagy vagyoni kárért semmilyen felelősség nem terheli, és velük szemben kártérítési igénnyel fellépni nem lehet. Amennyiben a táborozó nem tarja be a tábor vezetőinek utasításait, a higiéniai szabályokat, maga vagy társainak egészségét, testi épségét veszélyezteti, a tábor működését zavarja, akadályozza, a Szervező jogosult a résztvevőt haladéktalanul hazaküldeni. Ebben az esetben a Szervező a tábor teljes díjára jogosult.
 13. A Szervező a Szülőkkel a regisztrációkor megadott email címen tartja a kapcsolatot.
 14. A Szervező a tábor kezdő időpontja előtt 2 héttel emailben tájékoztatja a Szülőket a tábor összes technikai részletéről.
 15. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag fogadják el.
 16. A jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a szervező az adatait az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kezelje. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal, hírlevéllel, DM küldeménnyel megkeresse Önt cégünk, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az alábbi címen: etalonschool@gmail.com, vagy levélben az alábbi címen: Mental RubyCone Bt. 1073 Budapest, Erzsébet körút 24.